سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
امراله صفری – دکتری چینه و فسیل شناسی
حسین وزیری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

سازندتاربور یک واحدکربناته رودیست دار و سرشار ازفرامینیفرهای کف زی بزرگ به سن مائستریشتین است که درحوضه زاگرس نهشته شدهاست دراین تحقیق نقش روزن داران کفی زی بزرگ و جلبک های اهکی و نیز تاثیر عوامل مختلف محیطی نظیر دما شوری انرژی هیدرودینامیکی نورعمق و فرایند همزیستی که برروی توزیع فرامینیفرها و جلبکهای اهکی اثرمیگذارند را دربرشی ازسازند تاربور واقع درجنوب غرب اصفهان مورد مطالعه قرارخواهیم داد تا بتوان از این طریق به بازسازی محیط دیرینه این سازند دست یافت سازند تاربور درناحیه مورد مطالعه با ضخامت ۴۶۲ متر ازسنگهای کربناته و اواری درطی مائستریشتین نهشته شده است مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ s2 بصورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است.