سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا مودّتی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس
جواد رضائی فر – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس
محمد حسین کیانمهر – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس

چکیده:

بررسی خواص انبارداری پلتهای کمپوست حاصل از زباله های شهری برای تعیین شرایط ایدهآل جهت نگهداری بلند مدت و یا حمل و نقل به نقاط دور دست ضروری است. جهت تعیین این شرایط از دستگاه جذب سطحی رطوبت که به منظور انجام این آزمایش ساخته شد، استفاده گردید. در این دستگاه میتوان با توجه به نیازهای حرارتی و رطوبتی، دما و رطوبت مورد نیاز برای آزمایش نمونهها را در آن تولید کرده و ثابت نگه داشت. نمونههای پلت مورد استفاده توسط یک پرس هیدرولیکی و توسط قالبهایی با قطر داخلی ۱۵ میلیمتر در سه سطح فشار ( ۲۳/۴ و ۳۶ و ۴۷/۷ مگاپاسکال ) ایجاد شده و در سه سطح رطوبت نسبی ( ۶۰و ۷۰و ۸۰ درصد ) و سه سطح دمایی ( ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد ) مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده بهترین شرایط برای نگهداری پلتها در دمای ۴۵ و ۵۵ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی ۶۰ درصد و فشار ۲۳/۴ مگاپاسکال با میزان جذب رطوبت ۰/۰۹% به دست آمد. دمای ۵۵ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۶۰ درصد و فشار ۴۷/۷ مگاپاسکال بهترین برازش را با رابطه نمایی با R2 برابر با ۹۹/۶۸% دارا بود