سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین وثوقی – دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی مکانیک
کمال حداد – دانشگاه شیراز،دانشکده ی مهندسی مکانیک،بخش مهندسی هسته ای
ابراهیم گشتاسبی راد – دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی مکانیک
حسین شریفی – شرکت مپنا بویلر،تحقیق و توسعه

چکیده:

امروزه جداکننده های گریز ازمرکز سایکلون بطور گسترده ازصنایع مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند دریکی ازموارد خاص ازآنها دردرام بویلرها برای جداسازی قطرات مایع ازبخار استفاده می شود دراین تحقیق جریان دوفازی مایع و بخار آب برای یک نمونه از این نوع جداکننده ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار انسیس فلوئنت مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است دراین شبیه سازی میزان افت فشار وبازدهی جداکننده و همچنین کسرخلا بخار درخروجهای جانبی برای شرایط بارگذاری مختلف درام از ۲۵درصد تا ۱۱۰ درصد بارگذاری بدست آمده و همچنین اثرعرض مقطع ورودی براین پارامترها بررسی شده است درحالت ۱۰۰درصد بارگذاری درام برای ۴۰ عدد ازاین جداکننده ها که بصورت موازی باهم دردرام قرارمیگیرند دبی جرمی کل ۵۵۲۸ton/hمیب اشد کیفیت جریان ورودی نیز ۳/۶درصد است نتایج حاصله نشان میدهد که با افزایش میزان بارگذاری درام درشرایطی که قطرقطرات حداقل ممکن ۱۰ میکرون است کسرخلا بخار درخروجی های جانبی و بازدهی جداکننده تقریبا ثابت می ماند اما افت فشار افزایش می یابد.