سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، گروه مکانیک ماشینها
عارف مردانی کرانی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی،گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دان
سید کاظم شهیدی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی،گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دان

چکیده:

امروزه رویکرد غالبی که در کشورهای توسعه یافته در رابطه با کشاورزی و نهاده های آن مد نظر قرار گرفته است عبارت است از کشاورزی پایدار و کنار گذاشتن نگاه ماشین محور و افزایش تولید ه هر قیمت. بهتر کردن روشهای روبرویی با خاک و اصلاح ابزارهای مربوط به آن ، مستلزم انجام آزمونهای مورد اعتمادی است که در شرایط واقعی خاک و ابزار صورت گرفته باشند و این مهم با توجه به پیچیدگی و تنوع متغیرهای حاکم بر تقابل خاک و ماشین، دشوار می نماید. بر همین اساس، ایجاد شرایط کنترل شده ازمونهای مذکور در محیط های از پیش آماده شده نظیر سویل بین ها، راه حل مناسبی به نظر می رسد به گونه ای که بتوان با در دست داشتن یکنواختی مناسبی از کمیتهای مانند رطوبت، وضعیت خاک، سرعت پیشروی، ابزار و مواردی از این قبیل، تاثیر پارامترهای هدف را مورد مطالعه قرار داد. این تحقیق در سویل بین موجود در دانشگاه ارومیه انجام گرفت. این تحقیق به منظور بررسی پارامترهای تردد در دو سطح یک و سه بار عبور و سرعت پیشروی در سه سطح ۱/۴ و ۱/۸ و ۲/۳ کیلومتر بر ساعت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش در سه عمق ۱۰-۰ و ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ سانتیمتر بطور جداگانه صورت گرفت. برای نشان دادن مقدار تراکم خاک از پارامتر شاخص مخروطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تیمارهای تردد و سرعت پیشروی در عمق های اول و دوم و سوم در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری بر نفوذپذیری خاک ایجاد کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت پیشروی تراکم خاک کاهش پیدا کرده است. نتایج بدست آمده نشان داد که د رتیمار تعداد عبور، در سه با ر عبور میزان تراکم خاک بیشتر از یک بار عبور می باشد. نتایج تجزیه واریانس مربوط به نشست خاک نشان می دهد که نشست خاک در سطح احتمال ۵% دارای اختلاف معنی داری می باشد.