سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدحسین امام – دانشجوی ارشد سازه
منصور قلعه نوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

شناخت رفتارمیلگرد Frp درتیرهای بتنی تحت خمش موضوع این تحقیق است برای آن که بتوان به این مهم دست یافت اولین گزینه ساخت نمونه هیا آزمایشگاهی و بررسی رفتار این مصاله درنمونهها می باشد اما از انجا که ساختن نمونه های ازمایشگاهی کاری بسیارپرهزینه ووقت گیر است و نمی تواند باساخت چند نمونه رفتار این مصالح را بررس ینمود پیشنهاد میشود یک انالیز حساسیت دقیق روی پارامترهای تاثیر گذار برظرفیت خمشی مقطع انجام شود این موضوع درگذشته توسط محققین به شکل محدودی روی چندپارامتر انجامگرفته است که دراین تحقیق سعی شده با توجه به موضوع یک انالیز حساسیت کامل روی پارامترهای تاثیر گذار برمقاومت نهایی و انحنا که نماینده ای از شکل پذیری مقطع طرح شده با میلگرد FRP است انجام شود و نتایج این آنالیز با مقطعی که با میلگرد فولادی طراحی شده است مقایسه شود و درانتهاعوامل تاثیر گذار برمقاومت خمشی مقطع وشکل پذیری آن مشخص شود. که اگر زمانی نیاز به ساخت نمونه ای ازمایشگاهی باشد با علم کافی بدانیم که کدامپارامتر باعث افزیاش ویا کاهش درشکل پذیری و ظرفیت نهایی مقطع خواهد شد.