سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیض اله نیک زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عسکر جانعلی زاده – دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار گروه زلزله دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

اسکلههای بلوکی وزنی پشت خمیده از جمله اسکلههای وزنی بزرگی هستند که در دنیا در حال ساخت است این اسکلهها از نظر رفتار دینامیکی با توجه به بلوکی بودن و وزن زیاد آنها دارای رفتار پیچیدهای هستند. در این مطالعه با روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار – ۸٫۲ PlaxisV 2D مطالعه پارامتری روی مدلهای دو بعدی دیوار حائل بلوکی انجام گرفت. این مطالعات شامل مطالعه روی مدول الاستیسیته خاک ریز، زاویه اصطکاک داخلی خاک ریز ، وزن مخصوص خاک و بتن و حداکثرشتاب ارتعاش میباشد برای بررسی تأثیر این پارامترها تغییر مکان افقی تاجدیوار بعنوان یکی از پاسخهای سیستم برای مقایسه در نظر گرفته شد، نتایج حاکی از آن است که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک ریز کاهش حداکثر دامنه شتاب ارتعاشی و افزایش وزن مخصوص بتن وE خاک تغییر مکان کاهش مییابد و با افزایش وزن مخصوص خاک ریزتغییر مکان افزایش مییابد. شیوه غالب حرکت اسکله بلوکی وزنی پشت خمیده انتقال به سمت دریا میباشد.