سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سام حایری پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
آزاده بهجتی – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

به منظور فائق آمدن برمشکلات مدیریتی محیط زیست درزمینه مدیریت پسماندهای جامد لازم است که اقدامات جدی درامر بهینه کردن مراحل مختلف آن انجام شود از آنجایی که بیشترین پسماند تولیدی جوامع شهری درمنازل تولید می گردد بدون شک استفادهاز زنان برای کمک به بازیافت درجهت مدیریت صحیح زائدات و حفظ محیط زیست راهکاریمناسب می باشد براین اساس دراین تحقیق برای تعیین نقش زنان در این امر به بررسی اهمیت نقش مشارکت آنها در مدیریت مواد زائد و جامد پرداخته شده است . روش بکاررفته در این تحقیق تحلیل سلسله مراتبی AHP با استفاد هاز نظرات کارشناسان خبره است اساس کار دراین تحقیق مقایسه و تجزیه و تحلیل مجموعه ای از پارامترهایموثر در انگیزه سازی درزنان و جذب این قشر برای مشارکت درمدیریت زائدات می باشد که در نهایت از بین سه پارامتر آموزش ارتقا فرهنگی و تبلیغات آموزش با بیشترین امتیاز در اولویت قرار گرفت که درحقیقت مبین این امر می باشد که برای ارتقا مشارکت زنان ابزارهای آموزشی بهترین و موثرترین راهبرد است.