سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف نبی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس
علی آریان فر – دانشجوی دکتری سازه های آبی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد ا

چکیده:

دشت اردبیل که از شمال به ارتفاعات مرزی بین ایران و آذربایجان، از شرق به ارتفاعات تالش، از جنوب به آرپاچای و از غرب به دامنه کوه سبلان ختم می شود، دارای حوزه آبریزی معادل ۳۵۸ کیلومترمربع می باشد. ارتفاعاتی که دشتوسیع اردبیل را احاطه نموده اند، ادامه چین خوردگی البرز بوده و رسوبات و آبرفت های قدیمی بیشتر در حاشیه دشت گسترش دارند. از آنجا که آبهای زیرزمینی جهت مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند، آگاهی و اطلاع دقیق ازکیفیت آنها، اهمیت ویژهای در تعیین مناسب بودن این منابع مهم آبی جهت مصارف خاص خواهد داشت. در این تحقیق، نتایج نمونه برداری از ۲۷ چاه منتخب )شهری، روستائی و صنعتی( با پراکنش مناسب در سطح دشت در دونوبت ترسالی و خشکسالی و نیز نتایج حاصل از آنالیز نمونه آب های برداشت شده توسط سازمان آب منطقه ای به تعداد۲۴۷ نمونه، جمع بندی و پارامترهائی همچون هدایت الکتریکی (EC) ، مجموع املاح محلول در آب (TDS) ، یون کلر (Cl) ، یون بیکربنات (HCO3) و یون سولفات (SO4) مورد آنالیز واقع گردید. در نهایت با تحلیل نتایج حاصله در محیطنرم افزار Arc-GIS ، نقشه پهنهبندی پارامترهای مذکور تهیه و مقادیر آنها همراه با موقعیت مکانی تک تک پارامترها به ویژه در مناطقی که میزان کمی آنها بیشتر از مقادیر استاندارد و مجاز ارائه شده توسط سازمان های معتبر جهانیهمچون WHO ، EPA ، EU و غیره می باشد، به خوبی نمایش داده شد