سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمهدی مولوی – کارشناس ارشد مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت اللهی – استاد گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد میرکاظمی – استادیار گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر دما، زمان و اتمسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت نیکل تهیه شده به روش شیشه سرامیک توسط تکنیکهای آنالیز حرارتی افتراقیDTA)پراش اشعهXRD) Xمغناطومتری نمونه مرتعش VSM) ومیکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیبات مختلف در سیستم-Fe2O3 -B2O3 -SiO2Na2O -NiO برای دستیابی به شیشه پایه بررسی شد. مواد اولیه با نسبتهای معین در کوره الکتریکی ذوب شده و با ریختن بر روی غلطکهای فولادی چرخان، سریعاً کوئنچ گردیدند. پولکهای شیشهای حاصل، در اتمسفر هوا و در بستر گرافیتی بر طبق نتایج آنالیزDTAعملیات حرارتی شدند. با انجام آنالیزXRD حضورفاز فریت نیکل و فازهای غیرمغناطیسی از قبیل فازهای سدیم بوراتی و سیلیکاتی در نمونههای عملیات حرارتی شده مشاهده شد. آنالیز VSM نشان داد نمونهی عملیات حرارتی شده در بستر گرافیتی در دمای ۵۱۰۰ به مدت یک ساعت، آهنربایش بیشتری نسبت به نمونهی عملیات حرارتی شده در اتمسفر هوا و در شرایط یکسان دارد. با افزایش زمان نگهداری در دمای ۵۱۰۰ از ۱ ساعت به ۳ ساعت آهنربایش نمونهها کاهش یافت. افزایش دما تا ۷۰۰۰ باعث افزایش تبلور فاز فریت نیکل و افزایش میزان آهنربایش گردید