سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضایی بفرویی – کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی فلاحتی – کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن پناهی – مربی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خصوصیت مهم پوشش های آلیاژی کروم -نیکل – آهن مقاومت خوردگی مناسب د رمحیط های شیمیایی مختلف همراه با خواص مکانیکی مطلوب می باشد. به منظور بهینه کردن خواص خوردگی این پوشش ها لازم است شرایط فرایند آبکاری الکتریکی د رراستای ایجاد ترکیب شیمیایی مورد نظر ، مورد بررسی قرار گیرد. د راین پژوهش ابتدا به نتخاب ترکیب حمام آبکاری پرداخته شد و پس از تعیین ترکیب بهینه حمام آبکاری، اثر پارامترهای فرایند آبکاری شامل دانسیته جریان ، دما ، تلاطم، و فاصله بین آند و کاتد بر ترکیب شیمیایی و ظاهر پوشش مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص گردید که افزایش دانسیته جریان و کاهش فاصله آند از کاتد باعث افزایش درصد کروم د رپوشش و افزایش دما و ایجاد تلاطم باعث افزایش درصد نیکل در آن می شود . نهایتا با انتخاب بهینه پارامترهای فوق ترکیب فولادهای زنگ نزن ۱۸Cr-8Ni با ظاهری مناسب د رپوشش حاصل شد.