سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه رهسپار –
محمد صدیق مرتضوی –
محسن دهقانی –
کیوان اجلالی –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی و کاربرد شاخصهای تنوع زیستی (وضعیت تراکم، پراکنش و فراوانی) ماکروبنتوزها در درمدیریت اثر پساب خروجی مزارع پرورش میگودر منطقه ی بین جزر و مدی بندر تیاب طی ۴ دوره نمونه برداری از مرداد لغایت تیرماه ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. نمونه ها بوسیله دستگاه گرب ون وین باسطح مقطع ۰٫۰۴ مترمربع ازلایه بنتیک صورت پذیرفت. بعد از مرحله آماده سازی نمونه ها را با رز بنگال رنگ آمیزی و فیکس نمودن در الکل اتانول ۰٫۰۷۵ انجام گرفت. بطور کلی دراین مطالعه ۴ گروه از ماکروبنتوزها در کلیه نمونه برداریها شناسایی و شمارش شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فراوانی به ترتیب پرتاران با ۸۱ % و دوکفه ایها با ۹% ،شکم پایان با ۳%، سخت پوستان با ۶% و سایر موارد با کمتر از ۱% نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها می باشند. در بررسی های حاصل از تراکم ماکروبنتوزها طی ۴ دوره (تابستان، پاییز، زمستان و بهار) در ۳ ایستگاه (ایستگاه اول منطقه پایین جزر و مدی، ایستگاه دوم منطقه بین جزر و مدی و ای سوم منطقه بالای جزرومدی) جمعاً ۲۲ خانواده پرتار، ۴خانواده دوکفه ایی، ۳ خانواده شکم پایان و ۳خانواده سخت پوست مورد شناسایی قرارگرفت. حداکثر تراکم ماکروبنتوززها در فصل پاییز و حداقل آن در فصل تابستان دیده شد. جهت ارزیابی تنوع زیستی ماکروبنتوزهای منطقه مورد مطالعه از شاخص های شانون (H´) , سیمپسون (λ) , مارگالف و اونس (E) استفاده گردید. از لحاظ آماری تفاوت معنی داری در بین شاخص های مختلف در ایستگاه های مختلف دیده نشد.