سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم شریعتمدار – عضو هیِئت علمی دانشکده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
حجت دهستانی – دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه سمنان
منصوره کدخدای بلقور – دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه سمنان

چکیده:

در اکثر حالات قسمت اعظم انرژی لرزشی ایجاد شده توسط منابع دینامیکی به وسیله ی امواج رایلی در نواحی اطراف سطح خاک انتشار می یابند و باعث حرکت های شدید در زمین می شوند..یکی از راهکارهای مناسب عایق کردن محیط در برابر لرزش ها ی دینامیکی است. ترانشه های باز و ترانشه هایی که با مواد مناسب پر شده اند، دیوارهای بتنی خیلی سخت، شمع ها،…در برابر موج می توانند به عنوان این نوع عایق ها بکار روند. در این مطالعه برای دو شالوده با فاصله ی مشخص از هم ، حالت های مختلف اثر ترانشه های باز و پر مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیریهای در محل نشان داده است ترانشه های باز و پری که به عنوان مانع در برابر انتشار امواج به کار می روند می توانند برای کاهش اندازه گیری لرزش ها در خاک در برابر بارهای متحرک مفید باشند