سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا کنعانی ممان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به پایین بودن قیمت انرژی درایران میزان مصرف آن به شدت افزایش یافته است دولت نیز برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیارزیادی را به عنوان یارانه انرژی می پردازد دراین میان بخش صنعت به عنوان یکی از عواملمشترک دربین سایربخشهای اقتصادی درجامعه نقش تعیین کننده ای را درمیزان مصرف و بازدهی انرژی به عهده دارد چرا که این بخش به لحاظ فرایندهای صنعتی و تولیداتش به نوعی درفعالیت سایر بخشها دخیل می باشد دراین مطالعه با استفاده از توابع سری زمانی و با استفاده از نرم افزار Minitab به پیش بینی رشد مصرف برق صنعت پرداخته شدها ست سپس با توجه به نتایج به ارایه یک مدل ریاضی به منظورتعیین میزان یارانه ها و نیز به تبیین موضوع هدفمندی یارانه ها خواهیم پرداخت