سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون رادمنش – استاد یار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا گلابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع آب،دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

تحقیق حاضر در شهرستان آبادان به منظور بررسی تغییرات زمانی بارش ، تعیین خشکسالی ها و امکان پیش بینی آنها در آینده انجام شده است . دوره های خشکسالی ، تر سالی و شدت آنها از طریق شاخص استاندارد Z محاسبه شده و با استفاده از مدل سری زمانی باکس – جنکینز پیش بینی سال های آینده صورت گرفته است.برای این منظور از داده های بارندگی ماهانه ایستگاه هواشناسی شهرستان به مدت ۴۷ سال، (۱۹۶۱-۲۰۰۸)، )،استفاده شده است . صحت و دقت مدل ها بر اساس آمارهای AIC و SBC و تحلیل نمودار توابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی تأیید گردید . مدل مناسب بارش فصلی آبادان( ARIMA(0,1,2)X(0,1,1 بدست آمد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که ۳ دوره خشکسالی و ۲ دوره ترسالی در شهرستان رخ داده است به طوری که خشکسالی ها ضعیف و متوسط اما با تداوم زیاد بوده ، درحالی که ترسالی ها شدید و بسیار شدید اما با تداوم کم ظاهر شده اند.