سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه سادات همراز – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آنست تا با استفاده از فرآیند خود توضیح جمعی میانگین متحرک روند گردشگران ور ودی به ایران از طر یق مرزها ی در یایی خل یج فارس مورد پیش بینی قرار گیرد . بد ین منظور از الگو ی ARIMA 2,1,1 استفاده شده است. پیشبینی انجام شده بیانگر روند نزولی تعداد گردشگران برای سالهای آتی خواهد بود