سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرضیه کاویانی مهر – سمنان – دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
بهمن زارع نژاد –

چکیده:

آب و هیدروکربونهای مایع از ناخالصیهای ناخواسته و مشترک در انواع گازهای طبیعی (ترش و شیرین )می باشند. معمولاً بخار آب به تنهائی مشکلات چندانی را ایجاد نمی نماید، بلکه این ماده بصورت مایع ویا جامد، از گاز جدا شده و مشکل ایجاد می کند. برای جلوگیریاز این مشکلات، گاز مصرفی بایستی نم زدائی شود . در فرایند نم زدایی یک جریان جانبی نامطلوب اتفاق می افتد که عبارتست از حل شدن مقداری هیدروکربن در حلال نم زدا، از این رو در این مقاله به معرفی مدلی مناسب جهت بیان حلالیت آلکان های سبک در حلال تری اتیلن گلایکول پرداخته شده است. با توجه به اینکه حلال تری اتیلن گلایکول دارای پیوند هیدروژنی است، از مدلی با معادله حالت CPA(cubic plus association)استفاده شده است. این معادله حالت به دلیل داشتن ترم هم بسته برای موادی که دارا ی پیوند هیدروژنی هستند مناسب می باشد. در اینجا با تشریح این مدل مقدار حلالیت آلکان های سبک محاسبه شده و در نهایت نتایج به دست آمده از مدل با داده های تجربی مقایسه شده و گزارش می شود. همچنین برای اینکه برتری این مدل به مدل هایی که پیش از آناستفاده می شده نشان داده شود میزان حلالیت آلکان های سبک توسط دو مدل دیگر با معادله حالت های PR (Peng-Robinson) وSRK (Soave-Redlich- Kwong) محاسبه گردیده و در انتها نتایج به دست آمده از سه مدل بایکدیگر مقایسه شده است. نتایج محاسبه حلالیت هیدروکربن های متان ، اتان و پروپان در حلال به شکل سیستم دو جزئی با میانگین خطای کل برای سیستم ها بااستفاده از مدلCPA به ترتیب۲/۷۵۶% و۳/۴۶۱۵ و ۲/۴۷۵% می باشد.