سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی چیتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
محمد شکرچی زاده – دانشیاردانشگاه تهران
مهدی ولی پور – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

چکیده:

عوامل مختلفی از جمله نسبت آب به مواد سیمانی و استفاده از مواد پوزولانی بر دوام بتن در محیطهای دریایی اثر گذار هستند. همچنین خرابیهایی که در سازههای دریایی اتفاق میافتد، نسبت به ارتفاع آن ناحیه از تراز آب دریا متفاوت است. برای افزایش دوام و طول عمر مفید سازه های بتنیدر محیط دریا، لازم است فرآیند های مخرب از جمله نفوذ یون کلر در بتن و خوردگی میلگرد در اثر آن مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.در تحقیقحاضر با استفاده از دادههای مطالعات میدانی انجام گرفته بر روی نمونههای بتنی قرارگرفته در محیط خلیج فارس در جزیره قشم، پارامترهای مربوط به نفوذ یون کلر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلی برای پیشبینی درصد یون کلر در عمقهای۰ هستند و نتایج در دو بازه زمانی ۳ و ۹ / ۰ و ۵ /۴۵ ،۰/۴ ،۰/ مختلف بتن ارائه شده است. نمونههای مورد بررسی دارای ۴ نسبت آب به سیمان ۳۵ماهه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان میدهد با افزایش نسبت آب به سیمان درصد یون کلر در اعماق مختلف و ضریب انتشار افزایش می-یابد و همچنین با افزایش زمان رویارویی ضریب انتشار کاهش و کلر سطحی به عدد ثابتی میل میکند. همچنین نتایج نشان میدهد شبکه عصبی مصنوعی توانایی خوبی در پیش بینی نفوذ یون کلر دارد