سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین محبی تفرشی – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران ایران
غزاله محبی تفرشی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

بررسی و پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی، اولین و مهمترین قدم در اقدامات مدیریتی آب است. هدف از پهنه بندی، شناخت ویژگیهای کیفی آبهایزیرزمینی است تا بتوان بر مبنای این شناخت تصمیمات مناسبی را برای استفاده یا عدم استفاده از منابع آب در کاربردهای مورد نیاز، اتخاذ نمود. از آنجاکه پهنه بندی یک فرآیند مکانی است. لذا باید از ابزار مناسب جهت تحلیلهای مکانی استفاده شود که در این مطالعه جهت تحلیلهای مکانی از نرم افزار ۹٫۳ ArcGis استفاده گردید. در این راستا پس از تهیه آمار کیفی منطقه مورد مطالعه مربوط به سال ۱۳۸۹ ، لایه های مربوط به هر پارامتر در محیط نرم افزار ۹٫۳ ArcGis با درونیابی به روش Kriging تولید و بر مبنای استانداردهای کیفی، نقشه پهنه بندی برای مصارف گوناگون تهیه گردید. نتایج بررسیها نشان داد طبق نمودار پایپر تیپ و رخساره غالب آبزیرزمینی در منطقه مورد مطالعه در سال ۱۳۸۹ کلروره سدیک میباشد. همچنین با بررسی نقشه های هم ارزش یونها، تاثیر عوامل عمق آبزیرزمینی، مسافت طی شده توسط آبزیرزمینی و اندازه ذرات و رسوبات در مسیر جریان و لیتولوژی بر تغییرات یونهای دشت در سال مذکور مشخص گردید. از نقطه نظر آب شرب، با توجه به ارزیابی پارامترهای موثر در کیفیت آب شرب بر اساس نقشه های هم ارزش یونها، نمودار شولر و نمودار مقایساتی میلهای، تنها در مناطق مرکزی دشت آب با کیفیت نسبتا قابل قبول برای شرب وجود دارد. نقشه پهنهبندی که به روش ویلکوکس جهت ارزیابی آبها برای مصارف کشاورزی تهیه شد، نشان داد که بیشتر مساحت دشت را آبهای با رده ۲ C4S تشکیل داده اند که برای کشاورزی مناسب نیستند و تنها نوار باریکی در بخشهای مرکزی و جنوبغربی دشت که رده کیفی C2S1 و C3S2 میباشد، آب با کیفیت نسبتا قابل قبول برای کشاورزی وجود دارد