سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تحقیقی حاجی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
اسماعیل حیدری – کارشناس آزمایشگاهی میکروبیولوژی
محمدتقی قانعیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
قادر غنی زاده – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج

چکیده:

رشد جمعیت جهان به سرعت رو به افزایش است اما رشد مصرف آب و منابع آبی سریعتر پیش می رود این مساله کمتر شدن آب را در کشورهای فقیر به دنبال دارد درحالحاضر در سطح جهان حدود ۹۰۰ میلیون تن انسان وجود دارد که هیچ دسترسی به منابع آبی ندارد و تاسال ۲۰۲۵ نیز حدود ۳ میلیارد از جمعیت ۸/۵ میلیارد کره زمین از کمبود آب رنج می برند استفادها ز منابع آب تجدید پذیر یکی از راه حلهای مسئولین درصنعت آب و فاضلاب می باشد جمع آوری و ذخیره آ ب باران برای مصارف مختلف از جمله مصرف شرب از دیرباز درایران و سایر کشورهای جهان معمول بوده است اما نکته مهم توجه به شاخصهای میکروبیولوژیکی اب باران میب اشد که کمتر مورد توجه قرارگرفته است طی این تحقیق به بررسی شاخص بیولوژیکی کل کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی آب باران استحصالی در مناطقی از استان گلستان پرداختیم نمونه ها در ۲ پریود زمانی بلافاصله پس از بارش و با تاخیر زمانی از شروع بارش جمع آوری شدند شایان ذکر است که مونه گیری به دو صورت مستقیم و درظرفهای استریل و از سقف منازل و آب انبارها انجام شد بیشترین میزان کل کلیفرمها برابر با ۱۴۳ برحسب MPN درنمونه های برداشت شده از سقف منازل بلافاصله پس ازبارش درفروردین ۹۰ گزارش شد بیشترین میزان کلیفرمهای مدفوعی نیز در بهمن ۸۹ در نمونه هایی که بلافاصله پس از بارش جمع آوری شدند به دست آمدکه میزان آن برابر با ۹۲ بود.