سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدایرج هاشمی – کارشناس ارشد بهداشت محیط ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلام
علی فرهادی –
یوسف حقوقی –

چکیده:

سد مخزنی برقابی رودبار لرستان در ۹۸ کیلومتری جنوب شهر الیگودرز در بخش ذلقی شرقی شهرستان الیگودرز و بر روی رودخانه رودبار در حال احداث میباشد.طول مجاری آب‌بر از مخزن سد رودبار به نیروگاه در حدود ۳۳۰۰ متر است که در حدود ۱۵۰۰ متر آن تونل و ۱۸۰۰ متر آن شامل دو شاخه لوله روگذر است که از کنار روستای کیش‌علیا عبور می‌کند و به نیروگاه می‌رسد. از آنجا که هر طرح سد و نیروگاه آبی می تواند تاثیراتی بر وضعیت آب رودخانه داشته باشد. لذا پایش کیفی آب رودخانه و اندازه گیری خروجی فاضلاب ها وپساب ها وسنجش میزان تاثیر گذاری پروژه بر کیفیت آب های سطحی وانجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی ضروری می باشد. جهت انجام پایش پنج ایستگاه انتحاب گردید،نمونه برداری در ۴ مرحله در اسفند ۸۸ وفروردین،اردیبهشت وخرداد ۸۹ انجام شد. پارامترهای مورد اندازه گیری عبارت بودند ازدمای هوا وآب،PH،TDS،کدورت،EC،Do ومیزان جریان. نتایج نشان دادند که دمای آب در محدوده ۸/۸تا۱۸ درجه سانتیگراد،PHدر محدوده ۶-۷،TDSدر محدوده ۱۷۷ تا ۶۳۴ mg/lit،کدورت در محدودده ۳۰ تا۱۱۰۰NTU،EC در محدوده۳۰۲تا۹۵۷ us/cm،DOدر محدوده ۲تا۴۵/۸ mg/lit تغییرات داشتند. نتایج اندازه گیری دما و هوا نشان دهنده رابطه مستقیم بین دمای آب و هوا بود، میزان TDSوEC آب رودخانه در هر ایستگاه بجز در ماه اردیبهشت که وضعیت رودخانه سیلابی بوده است،تقریباٌ ثابت می باشد. میزان کدورت در ماه اردیبهشت افزایش شدیدی داشته است که این افزایش ناشی از سیلابی شدن وضعیت رودخانه می باشد.در ایستگاهها با افزایش دمای آب میزان اکسیژن محلول کاهش پیدا نموده است. به نظر می رسد افزایش کدورت در اردیبهشت ماه تاثیر قابل توجهی بر میزان اکسیژن محلول نداشته است