سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی آجدانی –
مجتبی فرامرزی –
احمد بهشتی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد گنبد کاووس

چکیده:

درچندسال گذشته علاقه زیادیدراستفاده شبکه های حسگر بیسیم دربرنامه های کاربردی ازقبیل مدیریت حوادث فاجعه آمیز شناسایی درزمینه نبرد و حفاظت حاشیه ای ونظارت امنیت مشاهده گردیدها ست انتظار می رود که حسگرها دراین برنامه های کاربردی بصورت راه دور درتعدادوسیعی گسترش پیدا کنند و بصورت خودمختار درمحیطهای بدون مراقبت عمل کنند برای حمایت از قابلیت مقیاس پذیری گره ها اغلب درقالب خوشه های گسسته و غیر روی هم افتاده بدون اشتراک گروه بندی می شوند دراینمقاله ما یک طبقه بندی از الگوریتم های خوشه بندی مطرح شده اهداف شان پیچیدگی و غیره را ارایه خواهد شد همچنین این الگوریتم های خوشه بندی را براساس استانداردهایی ازقبیل نرخ همگرایی پایداری خوشه روی هم افتادن خوشه مکان یابی موقعیت گره و چندپارامتر دیگر مقایسه شده است.