سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان کوشککی – دانش آموخته کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
عنایت عباسی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از معضلاتی که در دهه ی اخیر در کشور با آن روبرو هستیم، بیکاری جوانان خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی می باشد که این معضل در بخش کشاورزی بسیار حادتر به نظر میرسد. با وجود این گونه چالش ها، بسیاری از سیاست گذاران، کارآفرینی در محیط های دانشگاهی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه ی نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان دانشکده های کشاورزی دانشگاه شیراز و دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام پرداخت. تحقیق از نوع توصیفی بوده که برای جمع آوری داده ها از فن پیمایش استفاده گردید. جامعه ی آماری تحقیق ۱۶۳۴ و ۴۳۲ نفر از دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه شیراز و آزاد ایلام بودند که از میان آنها ۱۷۳ و ۹۷ نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بوده که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تایید گردید و پایانی آن نیز بر پایه ی آلفای کرونباخ بین ۰/۷۳ تا ۰/۸۶ به دست آمد. نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان در قالب پنج بعد استقلال طلبی، ریسک پذیری، توفیق طلبی، اعتماد به نفس، تحمل ابهام و خلاقیت سنجیده شد. میانگین هر یک از این ابعاد برای دانشجویان دانشکده ی کشاورزی شیراز به ترتیب ۲۰/۵۳ و ۲۴/۲۱ و ۱۲/۳۸ و ۱۶/۸۰ و ۱۴/۵۶ و ۱۷/۲۱ و برای دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام به ترتیب ۱۷/۳۶ و ۲۰/۰۲ و ۱۲/۸۵ و ۱۵/۱۹ و ۱۴/۴۸ و ۱۶/۴۳ می باشد. نتایج آزمون مقایسه میانگین گروه ها نشان می دهد که در خصوص دو بعد استقلال طلبی و ریسک پذیری بین دانشجویان دانشکده های کشاورزی دو دانشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همچین نشان می دهد که آموزش های دانشگاهی و ادراک حمایت خانواده در تقویت نگرش کارآفرینانه ی دانشجویان موثر بوده است.