سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم باقری – دانشجویان کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
ربابه کفیلی فرد –
الهام مخبری –
حمیده روشنی –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق،ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل و مقایسه ی آن با میزان آگاهی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در رابطه با جنگل و اهمیت آن است.در این مطالعه ۱۳۳پرسشنامه بین دانشجویان توزیع و تکمیل گردید.پارامترهای آماری برای داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل و spss محاسبه شد.نتایج به دست آمده نشان می دهد هر چند میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی (۴۲ درصد) در مقایسه با دانشجویان منابع طبیعی (۵۰ درصد) کمتر است،اما این اختلاف معنی دار نیست. با توجه به اینکه سطح آگاهی دانشجویان منابع طبیعی درباره ی مسائل زیست محیطی می بایست در حد بالاتری قرارگیرد ، ضروری است تا علت عدم معنی داری نتایج به دست آمده بررسی گردد. هم چنین آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در سطح متوسط می باشد؛پس باید برای افزایش میزان آگاهی این دانشجویان نیز برنامه های اساسی تدوین و اجرا گردد که ارائه ی واحدهای درسی مرتبط با علوم محیط زیست و منابع طبیعی مهم ترین آنهاست.