سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی جابری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی نصراصفهانی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
ابوالفضل رشیدی اصل – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
اکبر قندی –

چکیده:

گندم با نام علمیTriticum aestivum L. یکی ازمحصولات مهم و استراتژیک بوده است لذا هرگونه اقدامی درجهت ارتقای کمی و کیفی این محصول بسیار مهم امری اجتناب ناپذیر است بدین جهت بررسی هایی درخصوص صفات مورفولوژیکی لاین های امیدبخش گندم درشرایط آب وهوایی اصفهان و سطح مزرعه صورت پذیرفت دراین پژوهش تعداد۱۷لاین پیشرفته انتخابی ازآزمایشهای مقایسه ی عملکرد درمنطقه کبوترآباد اصفهان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمقایسه با رقم شاهد بهار و درسال زراعی ۸۹-۸۸ بررسی گردید صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته طول برگ پرچمی تعدادبرگ طول سنبله طول پدانکل تعدادپنجه و عملکرد دانه بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه دراین آزمایش نشان داد که تیمارها با یکدیگر و درمقایسه با رقم شاهد متفاوت و با اثرمعنی دار در سطح احتمال یک درصد قابل تفکیک می باشند.