سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهدخت جان فدا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
قاسم عموعابدینی – دانشگاه تهران
فاطمه یزدیان – استادیاردانشگاه تهران

چکیده:

عملکرد باکتری های اکسید کننده ترکیبات گوگردی با استفاده زسه سویه ی باکتریایی تیوباسیلوس تیوپروس اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید تمامی آزمایشها درداخل محلول بافر فسفات ۰/۱ مولار و با PH نزدیک به PH بهینه هرباکتری PH برابر با ۷ برای تیوباسیلوس تیوپروس PH برابر با ۳ برای اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس و فرواکسیدانس و درحضور غلظت ۱۰ppm ترکیب گوگردی بصورت محلول دربافر فسفات انجام شد تغییراتکاهشی غلظت اکسیژن محلول درداخل بافر فسفات که دراثر مصرف ترکیب گوگردی توسط باکتری صورت میگیرد ازطریق الکترود اکسیژن محلول ثبت و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که کیفیت عملکرد و باکتری اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس و اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس بطور محسوسی بهتر از باکتری تیوباسیلوس تیوپروس می با شد.