سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کیوان کاکابرایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی اکبر ارجمند نیا – استادیار دانشگاه تهران
کریم افشاری نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مریم صیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی و عادی انجام شد. در پژوهش پس رویدادی حاضر ۴۰۰ نفر از مادران ( ۲۰۰ نفر مادران دارای کودکان استثنایی و ۲۰۰ نفر مادران دارای کودکان عادی) به روش نمونه گیری تصادفی ساده و چند مرحله ای انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار پژوهش شامل: نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت (رامستد و جان، ۲۰۰۷ ) بود. نتایج بدست آمده از طریق تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که دو گروه مادران استثنایی و عادی در هر پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و پذیرش) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج یافته ها نشان می دهد که وجود فرزند استثنایی به ویژه بیش از یک نفر می تواند سلامت روان شناختی خانواده و اعضای نزدیک را تحت تأثیر قرار دهد.