سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی قابوس – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
مهران اعلمی – استادیار دانشکده صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
محمدرضا ساری – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و م
حسین علی فلاحی – مربی پژوهشی

چکیده:

یکی از اهداف مطالعه بر روی جو، توسعه تکنیکهای قابل اطمینان ( نظیر الکتروفورز) به منظور شناسایی پروتئینهای مرتبط با کیفیت مالت سازی است که اجازه انتخاب واریتههای مطلوب را بدهد. در این پژوهش از الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید ۱ به منظور مطالعه الگوی الکتروفورزی اجزای پروتئینی ( آلبومین ها، هوردئین ها و گلوتلین ها) دانه های جو پوشینه دار رقم صحرا و دو لاین جو بدون پوشینه ۴EHDS- و ۱۸ EHDS- طی جوانه زنی استفاده گردید. نتایج نشان داد که آلبومینها و گلوبولینها تا حدود زیادی در مقابل پروتئولیز مقاوم هستند و این مسأله در جوهای بدون پوشینه مشهودتر بود. گلوتلینها طی جوانه زنی تجزیه شده و کاهش یافتند اما برخی از گلوتلینهای با وزن مولکولی اندک در پایان جوانه زنی نیز حضور داشتند. تجزیه گلوتلینها طی جوانه زنی در جو صحرا سرعت و شدت بیشتری از خود نشان داد. هوردئین ها در جو پوشینه دار و بدون پوشینه طی جوانه زنی به شدت تحت تأثیر پروتئولیز قرارگرفته و کاهش یافتند. بر اساس الگوی الکتروفورز، سرعت پروتئولیز هوردئینها به خصوصD- وردئینهای با وزن مولکولی بالاتر از۹۰ kDaدر جوهای بدون پوشینه بیشتر از جو صحرا بود