سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ثنایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فنا
محمد جواد شیخ داودی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

امروزه توزیع یکنواخت، و قراردهی مناسب کود در خاک، به عنوان عوامل موثری در ایجاد عکس العمل حداکثر در مقابل هزینه حداقل به طور فزاینده اهمیت پیدا کرده است همچنین پاشش بیش از حد کودهای شیمیایی در خاکهای زراعی، باعث تخریب وکاهش حاصلخیزی خاک می شود و مشکلات زیست محیطی به همراه دارد که این امر بر خلاف اهداف کشاورزی پایدار است علاوه بر این با توجه به استفاده کودپاشها در مراتع برای کاشت بذور گندم و جو و…، نتایج این تحقیق مارا در انتخاب وسیله مناسب برای این منظور نیز کمک می نماید. برای انجام این تحقیق از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصافی در سه تکرار استفاده شد. تمامی آزمایشات مطابق استاندارد ASAEs341.2 انجام گرفت. فاکتورهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: ۱-نوع پاشنده که شامل دو نوع پاشنده نوسانی و گریزازمرکز بود. ۲- جرم و جرم حجمی حقیقی و ظاهری دانه های پاشیده شده. ۳- نرخ پاشش که آزمون ها در دو سطح دریچه خروجی کاملاً باز و نیمه باز انجام گرفت. پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: عرض موثر پاشش، عرض کل پاشش و الگوی پاشش هر کدام از پاشنده ها. نتایج به دست آمده در سطح اطمینان ۹۹ درصد نشان داد که عرض کل پاشش پاشنده های گریزازمرکز بیش از عرض کل پاشش پاشنده های نوسانی است که دلیل آن اختلاف بین دو سیستم نوسانی و گریزازمرکز می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص کرد که عرض موثر پاشش و عرض کل پاشش دانه های با میانگین جرم بیشتر و دانه های با جرم حجمی حقیقی بالاتر، بیشتر از عرض موثر پاشش و عرض کل پاشش دانه های با میانگین جرم وجرم حجمی حقیقی کمتر است و همچنین نشان داد که با افزایش نرخ پاشش در اثر افزایش میزان دبی عرض پاشش بیشتر می شود که علت آن افزایش گسترش دامنه پاشش با افزایش نرخ پاشش می باشد. الگوی پاشش پاشنده های گریزازمرکز مثلثی شکل و الگوی پاشش پاشنده های نوسانی به شکل کوهانی است.