سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سبحان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
علی معین الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حامد صفاری – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله رو شهای گام به گام انتگرا لگیری مستقیم زمانی مورد بررسی قرار گرفته و به لحاظ پایداری و دقت با هم مقایسه شد هاند. ماتریس عملگر تقریب سازی بر طبق الگوریتم هر یک از روش ها ساخته شده و آنالیز پایداری با یافتن شعاع طیفی هر یک از این ماتریس ها انجام و با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی دقت روش ها در ابتدا با ارزیابی دو نوع خطای مربوط به فروکاهش دامنه و افزایش دوره تناوب صورت گرفته و نتایج در قالب نمودار هایی ارائه شده است. سپس به منظور دخیل کردن پارامترهایی از قبیل محتوای فرکانسی بار اعمال شده به سازه و اندازه گام زمانی، مطالعات عددی انجام شده و نتایج در یک جدول ارائه گردیده است