سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مرکز مهران

چکیده:

پی ها به عنوان یکی از مهمترین اجزاء هر سازه نقش چشمگیری در تحمل و انتقال بارها به زمین را ایفا می کنند. تحلیل و طراحی این پی ها تابع پارامترهای متعددی از جمله نشست می باشد که با توجه به ماهیت خاک ها نمی توان تخمین صحیحی از نشست در زیر پی ها را به دست آورد.علاوه بر سختی و ماهیت خاک عوامل دیگری مانند هندسه و سختی پی نیز بر میزان نشست و توزیع آن تأثیر گذارند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری صفحه که در خاک های ریزدانه و درشت دانه انجام شده است با کمک برنامه اجزاء محدود Plaxis 3D Foundation و با استفاده از مدل رفتاری ارتجاعی خمیری سخت شونده تحلیل هایی در خصوص تأثیر ابعاد پی و عمق استقرار آن بر نشست صورت گرفته است که نتایج این روش با نتایج حاصل از روابط کلاسیک موجود در کتب مهندسی پی مقایسه شده و در نهایت توزیع سختی و نشست در زیر پی های واقع بر این خاک ها نیز با هم مقایسه شده است. نتایج این روش نشان دهنده تفاوت قابل ملاحظه بین نتایج تحلیل های اجزاء محدود و روابط کلاسیک می باشد