سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ضیاآبادی – دانشجوی دکتری آبخیزداری
حسن احمدی – استاد دانشگاه تهران
شعبانعلی غلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در انجام کارهای حفاظت خاک، آبخیزداری، محیط زیست، سد سازی و منابع طبیعی برآورد رسوبدهی حوزه های آبخیز از اهم یت بسیاری برخوردار است . استفاده از مدلهای تجربی یکی از راههای برآورد فرسایش و رسوب است . این تحقیق در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از دو مدل ژئومرفولوژی و مدل EPM در محیط نرم افزار Arc View GIS به برآورد فرسایش و رسوب می پردازد .
در مدل ژئومرفولوژی چهار عا مل موثر فرسایش در منطقه شامل کاربری اراضی، شیب، سنگشناسی، رخساره های فرسایشی و به کار برده شده و لایه های اطلاعاتی هر کدام در منطقه مطالعه ایجاد شده از تلفیق آنها نقشه واحدهای کاری ( همگن ) بدست آمده سپس عوامل موثر در مدل EPM در هر یک از واحدهای کاری برآورد گردیده، در نهایت میزان رسوب در هر یک از آنها برآوردگردید . مدل EPM نیز چهار عامل : شیب، سنگ شناسی، کاربری اراضی و وضعیت فرسایشی را در هر واحد هیدرولوژی به کار گرفته با استفاده از میانگین سالانه دما و بارندگی نیز نسبت رسوبدهی، میزان رسوب را در هر واحد برآور د می کند . با استفاده از آمار رسوب در خروجی حوزه نسبت به تکمیل و تطویل آن اقدام شد
. نیز پس از محاسبات و مقایسه نتایج نهایی با آمار رسوب ۱۲۴۳) تن در سال ) حاصله معلوم گردید مدل ژئومرفولوژی میزان رسوب را ۳/۶ درصد کمتر ۱۱۹۷) تن در سال ) و مدل EPM به دلیل بالا منظور نمودن پتانسیل حمل در واحدهای هیدرولوژی و تأکید بر عامل شیب، نیز برآورد پتانسیل فرسایش پذیری، میزان رسوب را ۴/۸ برابر مقدار رسوب مشاهده شده ۵۳۲۲) تن در سال )برآورد نموده است