سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایرج برگ گل – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
فرهاد قاصری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه گیلان
محراب پور نصیر – کارشناس ارشد حمل و نقل، دانشگاه ملی مالزی

چکیده:

سرفاصله زمانی تخلیه اشباع، پارامتر اساسی مورد نیاز در طراحی بهینه تقاطعهای چراغدار میباشد. ازآنجا که نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، به شدت تحت تاثیر نوع رفتار کاربران میباشد، بنابراین لازم است در کشور ما نیز مطالعات مجزایی جهت تعیین پارامترهای اولیه ترافیکی تقاطع، صورت پذیرد. در مطالعه حاضر، در سه تقاطع چراغدار شهر رشت، دادههای میدانی مرتبط با سرفاصله زمانی برای سه زمان اوج صبح، ظهر و عصر برداشت شد. سپس مقادیر بیشینه، کمینه و میانگین سرفاصله زمانی تخلیه محاسبه گردید. تاثیرات متغیرهای زمان اوج برداشت دادهها و شماره باندبر روی مقادیر میانگین سرفاصله زمانی تخلیه به کمک مدل توصیفی تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. از جمله نتایج به دست آمده میتوان به وجود تفاوت معنادار بین مقادیر میانگین سرفاصله زمانیتخلیه در سه بازه زمانی اوج صبح، ظهر و عصر و نیز اهمیت تاثیر شماره باند بر میزان سرفاصله زمانی تخلیه اشاره کرد