سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن طیبی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمود گودرزی – عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه تهران
مهرزاد حمیدی – عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه تهران
علی اشکانی – کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی کشتی گیران بزرگسال آزاد کار و فرنگی کاراستان گلستان از نحوه عملکرد حوزه مدیریت باشگاههای کشتی استان گلستان می باشد. روش تحقیق: روش مورداستفاده در تحقیق توصیفی و شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. حجم جامعه آماری در زمان انجام تحقیق بالغ بر ۷۷۱ نفر آزاد کار و ۶۸ نفر فرنگی کار می باشد. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شد وتعدادنمونه ها براساس جدول اودنیسکی ۱۶۱ نفر آزاد کار و ۳۵ نفر فرنگی کار می باشند. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسش نامه محقق ساخته رضایت مشتری است که دارای آلفاکرونباخ ۳۵ صدم می باشد . روایی محتواییپرسش نامه نیز توسط ۱۱ نفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی بدست آمد . برایبررسی میزان رضایت مندی دو گروه از آزمون دو جمله ای و جهت مقایسه میزان رضایتمندی دو گروه ابتدا از آزمون k-s برای تعیین نرمال بودن داده ها وسپس از T-Test استفاده گردید کشتی گیران بزرگسال آزاد کار از نحوه عملکرد حوزه مدیریت باشگاههای استان گلستان ناراضی و کشتی گیران بزرگسال فرنگی کار نسبت به آن راضی هستند و بین میزانرضاتمندی دو گروه اختلاف معنا داری وجود دارد.