سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عسکری محمدیان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سیدعبدالله هاشم ورزی –

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه در بین برخی از پیشکسوتان ورزشی مشاهده می شود، بروز اختلالات روحی و روانی از جمله افسردگی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین قهرمانان بازنشسته کشتیدر سطح آسیا، جهان و المپیک با قهرمانان حال حاضر است. نمونه آماری این پژوهش، تعداد ۱۵ نفر ازکشتیگیران پیشکسوت و کشتی گیران حال حاضر ) ۱۵ نفر کشتی گیر پیشکسوت و ۱۵ نفر کشتی گیر حال حاضر( که توانسته اندحداقل یک بار در مسابقات آسیائی، جهانی و المپیک حائز رتبه و مقامی شوند بود. به منظور گردآوری اطلاعات لازم از پرسش نامه افسردگی آرون بک ) B. D. I ( استفاده شد که از آزمون های مناسب سنجش افسردگی است .برای آزمون سئوالات از آزمون کی دو و برای آزمون فرضیه صفر، از آزمون t ویژه گروه های مستقل با سطح خطای ۰ α= % و سطح اطمینان ۹۰ درصد استفاده شد. نتایج نشان داد، ۳۵ درصد از پاسخگویان پیشکسوت دارای افسردگی طبیعی، ۱۵ درصد دارای افسردگی خفیف ، ۰ درصد دارای افسردگی نزدیک به متوسط و ۰ درصددارای افسردگی متوسط میباشند. این در حالی است که ۸۰ درصد از پاسخگویان کشتی گیر حال حاضر دارای افسردگی طبیعی، ۷۵ درصد دارای افسردگی خفیف و ۰ درصد از آنها دارای افسردگی متوسط میباشند. به طورکلی این پژوهش نشان داد که بین میزان افسردگی دو گروه پیشکسوت و حال حاضر تفاوت معناداری وجود ندارد = ۵/۱۵۶( P .)