سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا سیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعت آب و برق تهران
سیدمحمدامین وفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

مدلسازی بار ش روا نآب از مهمترین بحثهای هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز ب ه شمار م یآید چرا که در نتیجه آن تخمین دبی سیلاب یا بیشترین دبی محتمل ( بر اساس اهمیت سازه) برای طراحی سازههای هیدرولیکی مربوط به آن حوضه را میسر میسازد. در مقاله پیش رو فرایند بارش روا نآب حوضه آبریز سموش توسط دو نر مافزارGR و ۴ Hec-Hms مدلسازی شده است و نتایج خروجی با هم مقایسه شدهاند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان م یدهد که خروجی هر دو مدل انطباق خوبی نسبت به هم دارند، به این معنی که زمان وقوع سیلاب در هر دو مدل بر هم منطبق اس ت. اما مدلHms حساسیت بیشتری نسبت به بارش نشان میدهد و مقدار دبی بیشتری را برآورد میکند؛ اما بالعکس مدل ۴GR حساسیت زیادی به بارش نشان نمیدهد و مقادیر پیک دبی کمتر از مقادیر مشاهداتی اس ت. دادههای به کار گرفته شده در این پروژه شامل آمار دبی و بارش روزانه و تبخیر ماهانه برای ۲۰ سال ایستگاه هراتبر است