سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کفشگری – دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای سازمان انرژی اتمی
سیدمحمدعلی موسویان – دانشگاه تهران
مرتضی قاسمی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

ورود پسابهای حاوی فلزات سنگین از فرایندهای صنعتیمختلف غیره به سیستمهای آب طبیعی باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است لذا دراین پژوهش جهت بررسی جذب زیستی نیکل محلول در آب با استفاده از جاذب زیستی Cystoseira indica که گونه ای از جلبک قهوه ای می باشد دریک ستون بستر ثابت انجام شد زیست توده مورد نظر توسط ۰/۱ CaCl2 مولار کلسینه شده است آزمایشات درغلظت ورودی ۳۰ppm و PHبرابر ۶ و دبی های ۰/۷ و ۱/۴ و ۲/۱ ml/min و دردمای اتاق برابر ۲۵ درجه سانتی گراد انجام شد مقایسه آنالیز از روش حداقل مربعات خطی و غیرخطی توماس یان و بلتر برای تخمین پارامترهای سینتیکی درحالت جذب زیستی پیوسته برای نیکل به وسیله جلبک قهوه ای کلسینه شده سیستوسیرا دردبی های مختلف صورت گرفته است درمجموع بین این چهار مدل به غیر از مدل توماس خطی بقیه مدلها تطابق بهتری با داده های آزمایشگاهی از خود نشان دادند.