سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا زندی – کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزی کاری
سیدیعقوب سیدمعصومی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
ابوالقاسم حسن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

درتولید علاوه بررعایت مواردی از جمله تنظیم درجه حرارت رطوبت مواد مغذی گیاه انتخاب نوع بستر کشت از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین تحقیق جهت دستیابی به بهترین بستر کشت برای تولید نشا گوجه فرنگی این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد نوع رقم درگوجه فرنگی رقم ارگن و کارون به عنوان فاکتور a و نوع بستر کشت پیت ماس ۱۰۰% و پرلیت ۱۰۰% و کوکوپیت ۱۰۰% و خاک شاهد و پرلیت ۲۰%+کوکوپیت ۸۰% و پرلیت ۳۰% +کوکوپیت ۷۰% و پرلیت ۲۰% +پیت ۸۰% و پرلیت ۳۰% +پیت ۷۰% به عنوان فاکتورb درنظر گرفته شد درپایان طول نشا قطر نشا حجم و تراکم ریشه وزن تر و وزن خشک نشا مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج آزمایش تولید نشا گوجه فرنگی نشان داد که نوع رقم برطول نشا و حجم ریشه غیرمعنی دار و برقطر وزن تر و خشک نشا معنی دار بود درتمام پارامترها بیشترین میانگینهای اندازه گیری شده مربوط به بذرکارون و کم ترین میانگین مربوط به بذر ارگن بود.