سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا زندی – کارشناسی ارشد باغبانی
علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر
ابوالقاسم حسن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

درتولید نشا خیار علاوه بررعایت مواردی از جمله تنظیم درجه حرارت رطوبت و مواد مغذی گیاه انتخاب نوع بستر کشت از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین تحقیق جهتدستیابی به بهترین بستر کشت برای تولید نشا خیار این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفیدرچهار تکرار انجام شد دو رقم خیار به نام سینا و نگین به عنوان فاکتور a و نوع بستر کشت ۱- پیت ماس ۱۰۰% ۲- پرلیت ۱۰۰% ۳-کوکوپیت ۱۰۰% ۴-خاک شاهد ۵- پرلیت ۲۰% +کوکوپیت ۸۰% ۶- پرلیت ۳۰% +کوکوپیت ۷۰% ۷-پرلیت ۲۰% +پیت ۸۰% ۸-پرلیت ۳۰% +پیت ۷۰% به عنوان فاکتور b درنظر گرفته شد درپایان طول نشا قطر نشا حجم و تراکم ریشه وزن تر و وزن خشک نشا مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که اثر نوع رقم بروزن تر و قط نشا غیرمعنی دار و درسایر پارامترها معنی دار شد و بطور کلی در تمام پارامترها غیر از طول نشا بیشترین میانگین مربوط به بذر نگین و کم ترین میانگین مربوط به بذر سینا بود. کمترین میانگین در پارامتر حجم ریشه مربوط به هر دو رقم در دو بستر رشد شماره ۲و ۴ ولی درسایر پارامترها مربوط به هر دو رقم در بستر شماره ۴ بود.