سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سالار یارمهدوی – لیسانس مهندسی شهرسازی

چکیده:

موضوع محرمتی فضایی رابطه مستقیم با درون گرایی و برون گرایی فضایی – کالبدی سکونتگاه ها دارد به این ترتیب که هرچه عناصرفضایی کالبدی یک سکونتگاه از ویژگیهای درونگرایی از نظر حیاط مرکزی و بازشوهای محدود و مرتفع نسبت به عرضه عمومی برخوردار باشندازمحرمیت فضایی بالاتر و بالعکس محرمت فضایی کمتر ی برخوردار هستند درنهادینه شدن این ساختار فضایی کالبدی درشهرهای ایرانی نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد برخی از محققان دلیلی اصلی افزیاش محرمت فضایی درشهرهای فلات مرکزی ایران با ه اقلیم گرم و خشک بیابانی نسبت داده و تعدادی آن را با عوامل مذهبی و فرهنگی توجیه می نمایند دراین بین غلامحسین معماریان و محمود توسلی هردوعامل را مهم دانسته و وجود این دو عامل را درکنار هم به عنوان دلایل اصلی زمینه سازی این ساختار به حساب می آورند شهریزد بهعنوان نمونه شاخصی از شهرهی اقلیم گرم و خشک و شهرسنندج نیز با دارا بودن اقلیم سردوکوهستانی دراین پژوهش مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند. یافته های حاصل ازاین پژوهش و مقایسه با نظریات معماریان و توسلی نشان میدهد که محرمیت درنمونه های بررسی شده بهعنوان یکی از شاخصه های اصلی درمعماری و شهرسازی اسلامی متاثر از اقلیم و باورهایفرهنگی بوده است.