سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دره کردی – کارشناسی ارشد روانسنجی
مرتضی عبداله پورچناری – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
علی موحدی نیا – کارشناس ارشد مطالعات خانواده
منصور دهقان دولتی – کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه ماهیت رفتارهای تکانشگرانه دررانندگان با سابقهتصادف و بدون سابقه تصادف نمونه ای ۱۳۰ نفری از رانندگان شهرستان کرمان – ۶۸ راننده با سابقه تصادف و ۶۲ راننده بدون سابقه تصادف – بصورت در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه تکانشگری بارات و پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان داد که تکانشگری رانندگان با سابقه تصادف به طور معنی داری از تکانشگری رانندگان بدون سابقه تصادف بیشتر است p<0/01 همچنین نتایج نشان داد که بین میزان تکانشگری شناختی ، حرکتی و بی برنامگی با فراوانی تصادفات همبستگی معنی داری وجود دارد.