سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طیبه پریزن – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
امیرحسین الهامی راد –
سیدحسین استیری –
محمد آرمین –

چکیده:

امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی تمایل روزافزونی به استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی وجوددارد به همین دلیل دراین پژوهش استخراج ترکیبات فنلی توسط دو حلال اتانول و متانول به روش پرکولاسیون انجام شد نتایج نشان داد که راندمان استخراج عصاره متانولی بیش از عصاره اتانولی است سپس میزان کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره ها به روش فولین – سیوکالتیو تعیین گردید نتایج بیانگر این مطلب بود که مقدار این ترکیبات در عصاره متانولی ۶۶۵±۰/۰۰۳ ودرعصاره اتانولی ۰/۰۰۵±۴۷۶ برحسب گرم اسید گالیک موجوددریک کیلوگرم ماده خشک می باشد که از نظر آماری درسطح ۰/۰۱ اختلاف معنی دار مشاهده شد درمرحله بعدی قدرت احیا کنندگی عصاره ها و فعالیت آنتی رادیکاری آ«ها به روش DPPH مورد بررسی قرارگرفت .