سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا عباسی بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، گروه تربیت بدنی، تیران، ایران
سمیه گلزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، گروه تربیت بدنی، آباده، ایران
جلال یاراحمدی – دانشگاه پیام نور آباده

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه فرهنگ کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشوربوده است. روش این پژوهش توصیفی – پیمایشی میباشد. جامعه مورد نظر تحقیق شامل تمام شاغلین حوزه مدیریتی یازده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در سال تحصیلی ۸۶ ۱۳۸۵ ، شامل مدیران و سرپرستان بخشهای اداری، آموزشی و پژوهشی و نیز اعضاء هیأت علمی دانشکدهها بود. در مجموع کل افراد شرکت کننده در تحقیق ۱۸۸ نفر بودند که به دو پرسشنامه مجزای اطلاعات فردی و فرهنگ کارآفرینانه معرفی شده توسط مارگریت هیل ( ۲۰۰۳ ) (بازنگری شده توسط محقق) پاسخ دادند. به منظور تأمین روایی ابزار این تحقیق از نظرات و راهنماییهای اساتید صاحب نظر استفاده شد و پایایی سوالات نیز از طریق آلفای کرانباخ ۰/۷۳/۵ در یک مطالعه مقدماتی به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد میانگین، انحراف از معیار) و در سطح آمار استنباطی از آزمون آنالیز واریانس، ضرایب همبستگی متناسب، آزمون تعقیبی توکی و نیکویی برازش به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که میانگین فرهنگ کارآفرینانه در ۱۸۸ نفر افراد تحت بررسی برابر با ۲۲/۴۷ میباشد. حداکثر نمره فرهنگ کارآفرینی ۵۰ میباشد که این میانگین در حوزه مدیریتی ( ۴۰ نفر) ۳۱/۹۵ در حوزه سرپرستی ( ۴۷ نفر) ۲۵/۴۲ و در حوزه هیأت علمی ۱۰۱ نفر۲۸/۰۶ بود. این تحقیق نگرشی را درباره ضرورت ایجاد فرهنگ و شرایط کارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور فراهم میآورد، تحت این عنوان که برای رسیدن به وضعیت مطلوب کارآفرینی ویژگیهای فرهنگی این مقوله در کدام بخش از حوزه مدیریتی دانشکدههای تربیت بدنی باید توسعه بیشتری یابد.