سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفر معروفی – همدان ، بلوار آزادگان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری
مریم غفوری کسبی –

چکیده:

تعیین نیاز آبی گیاهان و نحوه توزیع آن در دوره رشد یا از طریق محاسباتی با در دست داشتن عوامل جوی و یا مستقیماً در مزرعه تعیین می گردد. تعیین تبخیر و تعرق گیاه نیازمند به بررسی و شناخت تغییرات رطوبت خاک که بخش مهم و پیچیده معادله تعادل آب و خاک است، می باشد. منظور از تعیین تبخیر و تعرق برآورد میزان آبی است که باید به یک پوشش زراعی داده شود تا در طول دوره رویش صرف تبخیر و تعرق نموده و بدون آن که تنش آبی مواجه شود رشد خود را تکمیل نموده و حداکثر مقدار محصول را تولید کند. مطالعات مربوط به تعیین تبخیر و تعرق در کشور به روش های مختلف انجام شده اس. علاوه بر مطالعات فوق طرح های مختلف لایسیمتری از سال ۱۳۷۵ تاکنون بر روی گیاه مرجع چمن و سایر گیاهان در مناطق مختلف کشور اجرا شده است در همدان در سالهای ۷۷-۱۳۷۶ و در منطقه کردستان در سال های ۷۶-۱۳۷۴ و در اراک از سال ۷۶-۱۳۷۴ میانگین تبخیر و تعرق چمن به عنوان گیاه مرجع با استفاده از روش های مختلف محاسبه شده است. در این تحقیق محاسبات مربوط به فرمول های تجربی تبخیر و تعرق را با روش لایسیمتری که طی سه سال (۷۶-۱۳۷۴ ) در منطقه اراک بدست آمده بررسی و مقایسه خواهد شد. و با استفاده از رگرسیون خطی بین فرمولهای تجربی و روش لایسیمتری بهترین روش محاسبه تبخیر و تعرق در این منطقه تشعشع است، زیرا بالاترین ضریب رگرسیون را دارد.