سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرارسلان کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
امیرداور فروزنده – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدنورالدین طباطبایی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمدرضا رنجبری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

این تحقیق، برای بررسی و مقایسه عناصر معدنی گیاهان Pennisetum divisum (برشنک) و Aeluropus lagopoides (بونو) و تغییرات آنها در مراحل رشد، به عنوان دو گونه غالب مرتعی استان، در ۳ منطقه مرتعی انجام شد. نمونه برداری از گیاهان در سه مرحله رویشی، گلدهی و بذردهی، بااستفاده از قیچی باغبانی انجام شد. سپس، نمونه ها خشک و آسیاب شده و یک نمونه از هر منطقه برای هر گونه در هر مرحله، جهت تعیین فسفر،پتاسیم، سدیم، آهن، منگنز، روی و مس به آزمایشگاه ارسال شد. داده ها در یک آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی با ۲ گونه گیاهی، ۳مرحله رشد و ۳ تکرار (مناطق مرتعی) تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد که به جز مس و منگنز، میزان عناصر دو گونه گیاهی تفاوت معنی داریP < 0/05 با هم داشتند. مرحله رشد نیز اثر معنی داری ( ۰۵ / P < 0 ) بر تمامی عناصر مورد مطالعه، به جز منگنز داشت. همچنین، میزان پتاسیم،سدیم، آهن و منگنز هر دو گونه در مراحل مختلف رشد، بیشتر از حد بحرانی آنها برای نشخوارکنندگان، اما میزان فسفر و روی، فقط در مرحلهرویشی، بیش از این حد بود. میزان مس نیز در تمام مراحل کمتر از حد مذکور بود.