سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – استادیار دانشگاه بیرجند
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
خیراله خادمی – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول

چکیده:

تاکنون مطالعات زیادی درخصوص شناخت مکانیزم ابشستگی اطراف سازه های هیدرولیکی به خصوص پل ها انجام شده و روشهایی هم جهت کنترل و یا کاهش آبشستگی دراطراف انها مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته اند درزمینه آبشستگی اطراف پل ها تمرکز تحقیقات بیشتر برروی پایه بوده است تا تکیه گاه درحالیکه بررسی امار موجود برروی شکست پل ها نشان میدهد که بیشتر مشکلات مربوط به تکیه گاه بوده و بالطبع هزینه های بیشتری نیز دراین بخش صرف شده است یکی از روشهای کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه استفاده ازطوقه است طوقه صفحه ای تخت با ضخامت کم است که دراطراف پایه یا تکیه گاه نصب میشود درتحقیق حاضر علاوهبربررسی تاثیر ابعاد مختلف طوقه های متقارن و نامتقارن برروی کاهش آبشستگی درمحل تکیه گاه پل عملکرد آنها نیز مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزایش ابعاد هردو نوع طوقه برعملکرد آنها افزوده میشود.