سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داود عادلیان – کارشناس ارشد زراعت
برمک جعفری حقیقی – دکتری زراعت
امید علیزاده – دکتری زراعت
ضرغام حیدریه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

باتوجه به محدودیت منابع آب دراستان بوشهر و خشکسالی های پی درپی بایستی با روشهای حداکثر استفاده ازآب آبیاری را درمرحله رشد زایشی گندم بدون اینکه با کاهش عملکرد معنی داری مواجه شویم بکاربگیریم بدین منظور این تحقیق با عنوان بررسی و مقایسه عملکرد ارقام گندم درشرایط آبیاری محدود درسال ۸۷-۸۶ درمرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر بهصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا گردید فاکتورآبیاری درکرت های اصلی و درسه سطح آبیاری کامل کم آبیاری و آبیاری تکمیلی و فاکتوررقم درکرتهای فرعی با چهاررقم نیکنژاد چمران کوهدشت و زاگرس پیاده شد آبیاری تکمیلی با سه مرتبه آبیاری خاک اب و پی آب و خوش آب درسه تکرار انتخاب گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با افزایش شدت تنش دردوتیمار کم آبیاری و آبیاری تکمیلی درکلیه ارقام عملکرددانه وزن هزاردانه تعداددانه درسنبله و بطور معنی داری کاهش می یابد.