سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن فرحبخش – استادیار بخش زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نورالله مالنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک، اقتصادی و کارایی مصرف آب ژنوبیپ های جو بدون پوشینه، ۲ آزمایش به صورت جداگانه در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ اجرا شد. در آزمایش گلخانه ای از طرح کاملاَ تصادفی و در آزمایش مزرعه ای از طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار استفاده شد. صفاتی از قبیل میزان آب مصرفی، ماده خشک تولیدی، کارایی مصرف آب، اجزای عملکرد، ارتفاع بوته، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج حاصل از ۲ آزمایش نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات مورد بررسی در سطح برداشت، اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج حاصل از ۲ آزمایش نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر تماامی صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱ درصد تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین عملکرد ارقام نشان داد که ژنوتیپ های G7(EH83-7), G1(EH83-16) و G3(EHBYT-85-3) دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. همچنین این ارقام از عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت نسبتاَ بالایی برخوردار بودند. از نظر کارایی مصرف آب نیز ارقام G1(EH83-16), G2(EHBYT -85-2) , G3(EHBYT-85-3), G5(EHBYT-85-5), G6(EHBYT-85-6), G8(EHD-8)وG10(EH-81-5) در یک گروه آماری قرار داشتند. بدین ترتیب ارقام G1 وG3. به علت داشتن خصوصیات زراعی مطلوب و کارایی مصرف آب بالا به عنوان ژنوتیپ های برتر در کرمان انتخاب ششدند و می توانند جهت کشت مورد توجه قرار گیرند.