سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فواد کیلانه ئی – استادیار گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
بنیامین محبی – استادیار گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمدرضا مردی پیر سلطان – دانشجوی مهندسی سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:

مخازن، محفظهای برای نگهداری و ذخیره مواد و محصولات میباشند که به شکلهای مختلف در صنعت وجود دارند. با توجه به اینک ه مخ ازن ذخیره بعنوان سازهای استراتژیک محسوب میشوند، در تحلیل ،، طراحی و اجرا ی آن تمام نکات مهممی بایست رعایت گردد . تحلیل ، دینامیکی سازها دقیقترین نتایج را بدست میدهد و تحلیل، سازهها تحت اثر نیروی زلزله جزو مهمترین انواع تحلی، دینامیکی است. از آنجایی که مخازن ذخیره آب می- بایست پس از زلزله برآورد کننده نیازهای اولیه از جمله آبرسانی در زمان آتش سوزی و تأمین کننده آب مصرفی باشند، بنابراین درک صحیح از رفتار لرزهای این نوع سازهها هم برای ایمن بودن آنها و هم برا ی کاهش هز ینه – های نگهداری ضروری است. تا به امروز مطالعات و تحقیقات فراوانی برا ی طراحی و اجرای اینگونه مخازن انجام شده است که عموم ان نتا یج آنها ب ه صورت استاتیکی و شبه استاتیکی در آییننامههای طراحی بیان شده اس ت . در این مقاله روشهای آییننامه ای معتبر که مبتنی بر روش ها ی شبه استاتیکی برای تحلی، و طراحی مخازن بتنی و فلزی است، ارائه و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.