سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیلوفر لباف – کارشناس روانشناسی بالینی
ناهید اکرمی – هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر بررسی و مقایسه سیستم مغزی رفتاری بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم بود بدین منظور ۳۹ نفر ازمردان و زنان مبتلا به میگرن ساکن اصفهان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون را تکمیل کردند سپس ۳۹نفر ازمردان و زنان سالم ساکن اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیده و به تکمیل پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون اقدام کردند با بکارگیری برنامه SPSS پس ازانجام عملیات اماری تحلیل واریانس و بررسی فرضیه های پژوهش مشخص گردید که دو گروه افراد مبتلا به سردرد میگرنی و فاقد سردرد میگرنی درمتغیرهای سیستم اجتناب منفعل و خاموشی تفاوت معنی داری دارند درحالیکه تفاوت ها درسایر متغیرها ی سیستم روی اورد سیستم اجتناب فعال سیستم جنگ و سیستم گریز معنی دار نبود سطح معنی داری درنظر گرفته شده برای همه فرضیه ها ۰/۰۵ درنظر گرفته شده بود.