سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا زارع نهندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهرا
بنفشه زارع نهندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،

چکیده:

با توجه به سیاست های کلان کشور درزمینه افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای ، نیاز بهساخت گلخانه به شدت افزایش یافته است . با برسی های به عمل آمده ، گلخانه فرم ونلو ، مناسب تریننوع گلخانه برای کشت صنعتی می باشد ، در نتیجه باتوجه به سطح وسیع ساخت گلخانه همواره نیاز بهبهینه بودن سازه احساس می شود و مشکل اصلی در ارائه یک طرح بهینه مجهول بودن فاصله دهانهقاب و فاصله قابها از یکدیگر و همچنین ارتفاع خرپا می باشد . در ضمن لازم است که بتوان این موضوعرا روشن کرد که سازه پیشنهادی با سازه ای که به طور قالب در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نسبتبه یکدیگر چه مزیت های دارند برای رفع این مشکل ابتدا با استفاده از شبکه عصبی تابع هدف ایجاد شدو سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک اقدام به بهینه یابی تابع هدف برای شرایط مختلف بارگذاری برایدو نوع از سازه گردید. نتیجه این تحقیق منجر به جدولهایی شده ، که با توجه به مقادیر مختلف بار بادو بار برف ، مقدار بهینه دهانه قاب و فاصله قاب ها ازیکدیگر و ارتفاع خرپا را پیشنهاد می کند و سپسبا توجه به جداول می توان نتیجه گرفت که کدام از سازه برای کدام یک از حالت بارگذاری دارای مزیتمی باشد.